Husorden for Pensionen Brøndbyhus


 

Indledning
 

Et ophold på Brøndbyhus indebærer, at du som beboer, og vi som personale, sammen arbejder hen imod en så optimal fraflytningssituation som muligt.
Det vil sige f.eks. i forhold til arbejde, uddannelse, familie, økonomi m.m., og et ophold kræver at du selv er indstillet på at arbejde for dette.
En forudsætning er, at du og vi som personale udviser gensidig respekt.
For os som personale er det vigtigt, at vi udviser de nødvendige individuelle hensyn i forhold til netop din situation.

 

 


Oplysninger om pensionen


Boligforhold:
Brøndbyhus har plads til 25 beboere på møblerede enkeltværelser, plus 2 beboere i en særlig selvfungerende udslusningsafdeling.
Du skal selv medbringe sengetøj og håndklæder og selv rengøre værelset. Der findes ikke TV antennestik på værelserne. Såfremt du ønsker det, er det tilladt selv at medbringe TV, video, PC, mobiltelefon osv. Der må kun foretages forandringer eller reparationer på værelserne efter aftale med personalet. Du alene har ansvaret for, at det værelse du bebor, behandles ordentligt, og at du i din brug af det, viser hensyn til dine medbeboere. Der er fælles toilet og bad i kælderen og toiletter på 1.sal. Der er dog mulighed for særskilt bad og toilet for kvindelige beboere. Sæbe og andre toiletartikler må du selv sørge for. Der findes TV i stuen og i kælderen med viasat-adgang, endvidere lokaler med h.h.v. bordtennis, bordfodbold og motionsredskaber.
I dagligstuen er der opstillet en PC-er med internetadgang. Der er endvidere mulighed for tilslutning af egen PC-er.
I kælderen er der vaskemaskine og tørretumbler, der normalt vil være til beboernes rådighed på hverdage fra kl. 15.00 og på søn- og helligdage hele dagen. Der stilles vaskepulver til rådighed. Spørg personalet før betjening at maskinerne.

Beliggenhed:
Brøndbyhus er beliggende i Brøndby Kommune, i et villakvarter i Brøndby Strand, ca. 14 km fra Rådhuspladsen i København, og 5 min. gang til stranden.
Ophold på Brøndbyhus er altid af midlertidig karakter. Vedrørende tilmelding til folkeregistret, skal du altid tale med personalet.

kort_over_brondby


Læge/tandlæge:
Den praktiserende læge tilknyttet Brøndbyhus er Khalifa Musawi, Gl. Køge Landevej 872, Tlf. 43731010.
Telefonkonsultation: kl. 08.00-09.00.
Tidsbestilling: kl. 09.00-12.00.
Konsultation: Efter aftale.
Aftenkonsultation: Onsdage fra kl. 16.00
Uden for disse tider sker henvendelse til lægevagten gennem personalet. Skadestuen og lægevagt er beliggende på Københavns Amts Sygehus i Glostrup.
Egen læge eller tandlæge kan benyttes. Tandbehandling sker efter aftale med personalet, der også kan vejlede om eventuel brug af lokale tandlæger.
For udstationerede og overførte efter straffuldbyrdelseslovens § 78 gælder de almindelige regler for egenbetaling.

Jobcenter:
Du skal henvende dig i den kommune, hvor du er tilmeldt folkeregistret.

Fritid:
Pensionen modtager hver dag 2 aviser, der lægges i dagligstuen. I ugens løb kommer der desuden 3 lokalaviser.
Der er opholdsrum med TV i stuen og i kælderen. Der findes motions- og bordtennisrum, der kan benyttes på hverdage efter kl. 15.00, og hele dagen i  weekends og på helligdage. Motionsrummet lukkes kl. 23.00.
I haven er der grillplads og og grunden kan benyttes til forskelligt boldspil.

Pensionen er medejer af en sejlbåd og råder over flere havkajakker, som kan benyttes sammen med særligt uddannet personale.
Udflugter der kan opfattes som luksusprægede, eller har ferielignende karakter, gennemføres ikke.
 

 

Optagelseskrav


Hvem kan optages:
Klienter der er under tilsyn af Kriminalforsorgen, indsatte i fængsler og arresthuse, der opfylder betingelserne for udgang, dømte der kan overføres til institution i medfør af straffuldbyrdelseslovens § 78 og varetægtsarrestanter, der kan anbringes i surrogat. Der kan undtagelsesvis optages personer, mod hvem straffesag verserer, eller som tidligere har været under tilsyn, eller personer, for hvem opholdet kan begrundes konkret.

Hvem kan henvise:
Medarbejdere i Kriminalforsorgens afdelinger og institutioner. Henvisning sker efter forudgående telefonisk aftale.

Alder og køn:
Pensionen modtager beboere af begge køn i alderen fra 15 år og opefter.

Forinden indflytning:
Ved en forelæggelse vil pensionen  normalt anmode om at få alle relevante papirer tilsendt. Så vidt det er muligt, vil der blive aftalt forsamtale/besøg på pensionen, forinden der træffes afgørelse om din optagelse.
Såfremt du ikke har mulighed for udgang, vil personalet på Brøndbyhus aflægge dig besøg i fængslet eller arresthuset.

Vilkår under opholdet:
Pensionsvilkår  medfører at alle beboere skal være hjemme på pensionen senest kl. 23.00, medmindre andet er aftalt med personalet. Ved sygdom skal beboeren opholde sig på pensionen hele tiden.
Dette betyder at beboerne fra søndag til torsdag skal opholde sig på pensionen fra senest kl. 23.00 til næste dags morgen, umiddelbart i forbindelse med afgang til arbejde/uddannelse, med mindre andet er aftalt med personalet.
Fængselsvilkår er et særligt vilkår, der indebærer at beboeren undergiver sig de samme regler, der gælder for udgang fra åbent fængsel.
 

 

Husorden

 

Nøgler, lukketid m.v.:
Ved indflytning underskrives en aftale om de almindelige regler for opholdet.
Ved indflytning får beboerne udleveret nøgle til eget værelse. Nøglen skal afleveres ved fraflytning. Såfremt værelsesnøglen bortkommer, er beboeren erstatningspligtig. Pensionens hoveddør lukkes kl. 23.00. – Se under vilkår vedrørende særlige aftaler.

Beskæftigelsespligt, rengøring, oprydning m.v.:
Beboerne har pligt til at gøre eget værelse rent. Der stilles rengøringsredskaber til rådighed. Beboere der ikke er beskæftiget udenfor pensionen, skal deltage i pensionens arbejdsdrift mellem kl. 08.00 – 12.00 på hverdage, Øvrige beboere har beskæftigelsespligt under ferier, skolefridage m.v.

Spisning:
Kost skal du selv sørge for. Mad skal tilberedes i køkkenet og spises i den tilstødende spise og opholdsstue og ikke i øvrige opholdsrum. Der er et lille køleskab på hvert værelse. Ellers er du henvist til at benytte køle og fryseskab i køkkenet. Beboere skal selv rydde op efter sig i forbindelse med tilberedning og spisning.

Gæster:
Beboere kan modtage max. 2 gæster ad gangen på hverdage efter kl. 15.00 samt lørdag/søndag og helligdage fra kl. 08.00. Med mindre andet er aftalt med personalet, skal gæster forlade pensionen inden kl. 23.00. Børn kan ikke overnatte. Dog kan kæreste/ægtefælle over 18 år efter aftale overnatte. Den enkelte beboer er selv ansvarlig for, at besøget forløber i overensstemmelse med pensionens almindelige regler.

Husdyr:
Det er ikke tilladt at have husdyr på pensionen. Dog kan der evt. dispenseres for mindre fugle i bur.

Medindflydelse:
Der afholdes beboermøde hvert kvartal. Endvidere kan der afholdes beboermøder såfremt beboerne fremsætter ønske herom. Der er mødepligt til de kvartalsvise beboermøder. Der udarbejdes dagsorden.
Beboere der har status af afsoner, har mulighed for at udøve indflydelse på deres tilværelse i pensionen gennem en valgt talsmand.
Reglerne herfor er fastsat i Straffuldbyrdelseslovens § 34. Pensionens leder fastsætter de nærmere regler om medindflydelse.

Medicin:
Lægeordineret receptpligtig medicin, opbevares af pensionen. Personalet udleverer i overensstemmelse med ordination.

Personalets anvisninger:
Beboerne skal følge personalets anvisninger og overholde indgåede aftaler. Tag hensyn til, at mange bor sammen på forholdsvis lidt plads.

Alkohol:
Beboere og gæster må ikke indføre eller indtage øl, vin eller spiritus. Ved konkret mistanke om misbrug af alkohol, kan der forlanges alkotest, ligesom en lægelig ledet behandling mod alkoholmisbrug kan forlanges iværksat som særvilkår. Såfremt der ikke er fastsat særvilkår om alkoholistbehandling, kan fortsat ophold gøres betinget heraf, hvis der finder misbrug sted.

Euforiserende stoffer:
Som beboer må du hverken i eller udenfor pensionen indtage euforiserende stoffer af nogen art. Ved konkret mistanke herom kan der forlanges aflagt urinprøve, og en positiv urinprøve kan medføre opsigelse/tilbageførsel. Der kan også forlanges aflagt urinprøver før indflytning, og såfremt der er misbrugt euforiserende stoffer, kan dette medføre afslag på indflytning.
Efter straffuldbyrdelseslovens § 60a, foretages der løbende stikprøvevis urinprøver. Beboerne har pligt til at aflægge urinprøve på forlangende.

Opsigelse/bortvisning:
Grov eller gentagne overtrædelser af husordenen, tilsidesættelse af personalets anvisninger eller overtrædelse af vilkår i øvrigt kan medføre bortvisning.
Vold og trussel herom over for andre beboere, gæster eller personale medfører opsigelse/tilbageførsel.
Beboeren skal, medmindre omstændighederne ikke tillader det, have lejlighed til at udtale sig forinden bortvisning.

Genstande:
Beboerne har ret til at medtage, besidde og råde over egne genstande, medmindre dette er uforeneligt med ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn. Beboeren råder ligeledes over egne penge.
Ved afrejse fra pensionen skal beboeren medtage sine genstande. Såfremt dette ikke sker, opbevares genstandene i mindst 3 måneder, hvorefter de inddrages til at gøre nytte på pensionen, sælges på offentlig auktion eller destrueres.
Ved bortgang eller udeblivelse, opbevares genstande i mindst 1 år, hvorefter de afleveres til politiet eller destrueres, såfremt det er åbenbart at genstandene er værdiløse.

Undersøgelse af værelse/person:
Ifølge Straffuldbyrdelseslovens § 60 stk. 1, kan personalet foretage undersøgelse af beboerens værelse og person, såfremt dette anses for nødvendigt ud fra ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn.
Hvis en beboer nægter at medvirke, kan det medføre bortvisning.

 

Sygdom:

Er du syg, skal du opholde dig på pensionen frem til næste dag. Dette gælder også, såfremt du er på pensionsvilkår. Sygdom skal altid meddeles til personalet lige så snart kontoret åbner.
 

Sociale forhold


Forsorg:
Tilsynet med betinget dømte og prøveløsladte varetages under opholdet af pensionens personale, i samarbejde med den henvisende afdeling eller fængsel.

Folkeregister:
Ifølge lov om folkeregistertilmelding kan beboere uden anden bopæl, tilmeldes på pensionens adresse.

Social bistand:
Social bistand og vejledning varetages af pensionens personale i samarbejde med henvisende tjenestesteds medarbejdere.

Opholdets varighed:
Med mindre afrejsetidspunktet er aftalt på forhånd, er der ikke særlige regler for opholdets varighed. Det er dog en betingelse, at der er etableret et tilsyn for prøveløsladte og betingede dømte. Ophold på pensionen er altid af frivillig karakter, og beboerne har således altid adgang til at bringe opholdet til ophør. Ved overtrædelse af husorden, eller de for opholdet fastsatte vilkår, kan der ske bortvisning, herunder overførsel af udstationerede og overførte efter § 78 til fortsat afsoning i anden institution under kriminalforsorgen.
Afrejse forudsættes normalt at ske, når beboeren har fået tilvejebragt social og økonomisk grundlag for fraflytning. Det forventes at beboerne er aktivt boligsøgende under opholdet, og personalet er behjælpelig med ansøgninger, indmeldelser m.v.
 

 

Økonomi


Økonomi ved ankomst:
Hvis du ved indflytning er uden indkomst, anmoder vi din sagsbehandler i fængslet eller afdelingen om at ansøge din opholdskommune om økonomisk hjælp, indtil du får din første lønudbetaling, understøttelse el. andet.

Dusør:
Der udbetales ikke dusør jf. § 6 stk. 3 i ”Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner”: Til beboere på Kriminalforsorgens pensioner udbetales ikke vederlag for deltagelse i undervisning uden for kriminalforsorgen, hvis den pågældende modtager offentlig ydelse til underhold. Tilsvarende udbetaler pensionen ikke vederlag for deltagelse i almindelige praktiske gøremål såsom oprydning, havearbejde m.v., hvis beboeren har arbejdsindtægt eller modtager offentlig ydelse til underhold.

Der kan udbetales dusør i helt særlige tilfælde, eksempelvis hvis der udføres andre arbejdsopgaver end de ovenstående. Dette vil altid ske efter konkret vurdering og aftale med personalet.

Såfremt du modtager offentlige ydelser har du pligt til at oplyse den pågældende myndighed om, at du modtager dusør under dit ophold på pensionen.


Værdigenstande/erstatning:
Beboernes ejendele er ikke forsikret mod tyveri. Brøndbyhus påtager sig intet erstatningsansvar overfor ejendele, der befinder sig på pen-sionens grund. Tegn en tyveri/indbo /familieforsikring. LÅS DØREN.

Opholdsbetaling:
Ifølge Straffuldbyrdelseslovens § 110 stk. 2 skal beboere med arbejdsindtægt eller som er modtagere af offentlige ydelser til underhold, betale for opholdet.
Prisen for et værelse er p.t. kr. 40,- pr. dag. Beløbet reguleres med prisudviklingen. Ved beregning af opholdsbetaling tages hensyn til evt. husleje i egen bolig.
Der udarbejdes et økonomiskema for hver beboer. Dette vil danne grundlag for beregningen. Andre udgifter end husleje (varme+el+ forsikringer) samt transport med maximalt udgiften til et netkort, vil normalt ikke medføre reduktion i opholdsbetalingen.

Udslusningsafdelingen:
Pensionen har en udslusningsafdeling med plads til 2 beboere. Det forudsættes normalt, at man har haft ophold i kortere eller længere tid på pensionen. Afdelingen er baseret på selvstyring, herunder egen madlavning, rengøring m.m. Beboere i afdelingen kan efter nærmere aftale have børn overnattende. Såfremt man er interesseret i en overflytning hertil, kan dette drøftes med personalet. De aktuelle beboere i afdelingen skal inden indflytning høres.

Personalet:
På pensionen er ansat 6 socialrådgivere, 6 pædagogiske assistenter, 1 administrativ medarbejder og 2 pedeller, viceforstander og forstander. Døgnpersonalet er teamorganiseret og beboeren er tilknyttet et team.
 

Spørg !!:

Hvis der er noget i denne husorden du er i tvivl om, så spørg personalet.
 

Klagemuligheder:

Ifølge Straffuldbyrdelseslovens § 111 stk.1., kan afgørelser, truffet af pensionens ledelse, påklages til Justitsministeren.

Klage til Justitsministeren skal iværksættes inden 2 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Klage fremsendes til: Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Strandgade 100, 1401  København K.

 

 

 

 

 


 

kriminalforsorgen_logo

Pensionen Brøndbyhus

Gammel Køge Landevej 793, 2660 Brøndby Strand. Tlf. 72 55 77 60  

www.brondbyhus.dk